Договор

ДОГОВІР

територіальної громади

міста Запоріжжя

 Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування
та прямого народовладдя людей – жителів
міста Запоріжжя

м. Запоріжжя
201
4

Ми, люди – жителі міста Запоріжжя,

усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,

виходячи з  потреб  всебічного  забезпечення  прав  і  свобод людини,

розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,

маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та в майбутньому,

визнаючи необхідність побудови правової держави та громадянського суспільства,

враховуючи правовий принцип для здійснення своїх прав громадянами поведінки людей: «дозволено все, що прямо не заборонено законом»,

керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», іншими нормами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, нормами звичаєвого права,

укладаємо цей Договір територіальної громади міста Запоріжжя про наступне:

Стаття 1. Визначення термінів

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що їй належить;

Підписант Договору – людина, яка стала стороною Договору шляхом його безпосереднього підписання;

Учасник Договору – підписант Договору та людина, яка стала стороною Договору шляхом укладання договору про приєднання.

Стаття 2. Правова основа Договору

Правовою основою Договору є:

 • Загальна декларація прав людини;
 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
 • Конвенція про права дитини;
 • Конституція України – Основний Закон України, зокрема норми:

Стаття 5.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 8.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу.

Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо управляють майном, що є в комунальній власності.

 • Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема норми:

Стаття 1.

територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями,

право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй;

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

 1. Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

народовладдя;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

гарантії місцевого самоврядування;

Стаття 6. Територіальні громади

 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
 • інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
 • звичаєве право та традиції територіальної громади міста Запоріжжя;
 • правовий принцип: «громадянам дозволено все, що прямо не заборонено законом»

 

 

Стаття 3. Правовий статус Договору і сторін Договору

Цей Договір – міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста Запоріжжя.

Сторонами цього Договору є люди – жителі міста Запоріжжя.

Стаття 4. Мета Договору

Метою Договору є:

 • реалізація і затвердження волі, прав і свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста Запоріжжя;
 • захист, збереження і затвердження сімейних, родових, міжродових, народних, загальнолюдських цінностей, звичаїв та традицій людей – жителів міста Запоріжжя;
 • створення екстериторіального простору для укладання внутрішніх договорів між сторонами цього Договору з метою ведення екстериторіальної діяльності.
 • створення органів територіальної громади для виконання рішень, прийнятих територіальною громадою та виконання інших завдань.

 

Стаття 5. Предмет Договору

Даний договір укладений жителями міста Запоріжжя про порядок здійснення безпосереднього народовладдя, реалізації права на місцеве самоврядування територіальною громадою міста Запоріжжя, організацію та здійснення управління справами місцевого значення, забезпечення дотримання прав та інтересів жителів територіальної громади міста Запоріжжя.

Стаття 6. Принципи діяльності територіальної громади м. Запоріжжя

 1. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
 2. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
 3. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 4. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
 5. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
 6. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
 7. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 8. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
 9. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування у місті Запоріжжі, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста Запоріжжя.
 10. Місцеве самоврядування в місті Запоріжжі – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
 11. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
 12. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Запоріжжя як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.
 13. Люди реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.
  1. Територіальна громада міста Запоріжжя безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення.
  2. Кожна людина, сім’я, рід та їх договірні організаційно-правові форми існування мають невід’ємне право на створення систем самозабезпечення, самоврядування та самозахисту.

  Стаття 7. Діяльність Територіальної громади

  Територіальна громада веде справи та здійснює свою діяльність: безпосередньо, шляхом прийняття рішень на загальних зборах; через Уповноваженого у справах територіальної громади; через органи, створені рішенням територіальної громади, шляхом надання окремих доручень Учасникам.

  Ведучими справи територіальної громади є Уповноважені у справах територіальної громади, що діють від імені та в інтересах територіальної громади.

  Стаття 8. Права і відповідальність сторін Договору

  Учасники цього Договору мають і користуються усіма правами відповідно до свого правового статусу та укладених ними договорів.

  Учасники цього Договору несуть персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність щодо невиконання взятих на себе зобов’язань та порушення прав і свобод інших учасників цього Договору.

  Стаття 9. Приєднання та вихід з Договору

  Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом укладання людиною відповідного договору про приєднання до цього Договору.

  Вихід з цього Договору здійснюється шляхом укладання договору про вихід з цього Договору.

  Стаття 10. Внесення змін до цього Договору

  Внесення будь-яких змін до Договору можливо лише за письмовою згодою усіх учасників Договору.

  Стаття 11. Вирішення спорів по внутрішнім договорам

  Будь-які спори вирішуються шляхом мирних переговорів між учасниками спору. Якщо вирішення спору не було досягнуто і в цьому випадку, спір може бути переданий до суду територіальної громади за письмовою згодою усіх учасників спору.

  Стаття 12. Інші умови

  Цей Договір складено у 18 примірниках – по одному примірнику на кожного підписанта та один примірник, що знаходиться в справах Територіальної громади. Усі примірники мають однакову правову силу.

  Кожний учасник Договору прирівнюється до підписанта та отримує копію Договору, яка завірена Уповноваженим у справах територіальної громади і має правову силу оригіналу.

  Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма сторонами, кого це стосується, документи.

  Не допускається вчинення будь-яких дій сторонами Договору, які суперечать положенням Договору.

  Договір вступає в силу з моменту його підписання.

  Договір не має строкових обмежень свого існування і створений як безстроковий суб’єкт права.

  Договір вважається ліквідованим з моменту виходу з нього останньої сторони.

  Дата підписання: 10 марта 2014 року.

   

  Русский вариант договора : ДОГОВОР территориальной общины города Запорожья

   

  Международная суверенная властная неправительственная
  организационно-правовая 
  форма самообеспечения,самоорганизации,  самообороны,
  непосредственного самоуправления и прямого народовластия людей –

  жителей города Запорожья

   

  г. Запорожье
  2014

   

  Мы, люди – жители  города Запорожья,

  осознавая ответственность за будущее наших детей и внуков и будущее всего города,

  понимая необходимость в принятии активной жизненной, общественной и гражданской позиции, 

  преследуя цель создать крепкое общество, утвердить верховенство права, обеспечить внутреннее спокойствие и безопасность, создать все условия для всеобщего благополучия и процветания, а также обеспечить реализацию прав и свобод человека и гражданина для нас, наших детей и внуков сегодня и в будущем,

  принимаем и утверждаем данный Договор территориальной общины города Запорожье.

   

  Статья 1. Определение терминов

  Территориальная община – жители, объединенные постоянным проживанием в границах села, поселка, города, которые являются самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр;

  административно-территориальная единица – область, район, город, район в городе, поселок, село;

  общее собрание – собрание всех или части жителей села (сёл), поселка, города для решения вопросов местного значения;

  право коммунальной собственности – право территориальной общины владеть, пользоваться и распоряжаться на свое усмотрение и в своих интересах имуществом, принадлежащим ей, как непосредственно, так и через  органы местного самоуправления;

  подписант Договора – человек, ставший стороной Договора путем  его непосредственного подписания;

  участник Договора – человек, ставший стороной Договора путем заключения договора о присоединении.

   

  Статья 2. Правовая основа Договора

  Правовой основой Договора является:

  • Всеобщая декларация прав человека;
  • Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
  • Международный пакт о гражданских и политических правах;
  • Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод;
  • Конвенция о правах ребенка;
  • Конституция Украины – Основной Закон Украины;
  • Закон Украины № 280/97-ВР «О местном самоуправлении в Украине»;
  • другие нормативно-правовые акты в части утверждения прав и свобод человека, прав народов, защиты международной, некоммерческой, инвестиционной деятельности;
  • обычное право (право обычая)  и традиции территориальной общины города Запорожья.

  Статья 3. Правовой статус Договора и сторон Договора

  Данный Договор – международная суверенная властная неправительственная организационно-правовая форма самообеспечения,  самоорганизации,самообороны, непосредственного самоуправления и прямого народовластия людей – жителей города Запорожья.

  Сторонами данного Договора являются люди – жители города Запорожья.

   

  Статья 4. Цель Договора

  Целью Договора является:

  • реализация и утверждение воли, прав и свобод человека, обеспечение правовой основы непосредственного самоуправления и прямого народовластия людей – жителей города Запорожье;
  • защита, сохранение и утверждение семейных, родовых, межродовых, народных, общечеловеческих ценностей, обычаев и традиций людей – жителей города Запорожье;
  • создание  экстерриториального  пространства для заключения   внутренних  договоров между  сторонами  данного  Договора с  целью  ведения  экстерриториальной   деятельности.

  Статья 5. Предмет Договора

  1. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 
  2. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
  3. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства.
  4. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.
  5. Государство несет ответственность перед человеком за свою деятельность.
  6. В Украине признаётся и действует принцип верховенства права.
  7. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
  8. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии.
  9. Каждый имеет право любыми  незапрещенными законом способами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.
  10. Первичным субъектом местного самоуправления в городе Запорожье, основным носителем его функций и полномочий является территориальная община города Запорожья.
  11. Местное самоуправление в городе Запорожье – это гарантированное государством право и реальная способность территориальной общины самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины.
  12. Материальной и финансовой основой местного самоуправления является движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, иные средства, земля, природные ресурсы, находящиеся в собственности территориальной общины города Запорожья.
  13. Местное самоуправление осуществляется территориальной общиной города Запорожья как непосредственно, так и через городской совет и его исполнительные органы.
  14. Люди реализуют свое право на участие в местном самоуправлении согласно принадлежности к соответствующим территориальным общинам.
  15. Территориальная община города Запорожья непосредственно или через созданные ею органы местного самоуправления управляет имуществом, имеющимся в коммунальной собственности; утверждает программы социально-экономического и культурного развития и контролирует их выполнение; утверждает бюджеты соответствующих административно-территориальных единиц и контролирует их выполнение; устанавливает местные налоги и пошлины в соответствии с  законом; обеспечивает проведение местных референдумов и реализацию их результатов; создает, реорганизует и ликвидирует коммунальные предприятия, организации и учреждения, а также осуществляет контроль  их деятельности; решает другие вопросы местного значения.
  16. Каждый человек, семья, род и их договорные организационно-правовые формы существования имеют неотъемлемое право на создание систем самообеспечения, самоуправления и самообороны.

  Статья 6. Ведущие дела Договора

  Ведущими (людьми, которые ведут) дела Договора являются Уполномоченные по делам территориальной общины, которые действуют от имении в интересах всех или части сторон данного Договора на основании соответствующих внутренних договоров.

   

  Статья 7. Права и ответственность сторон Договора

  Стороны данного Договора имеют и пользуются всеми правами в соответствии со своим правовым статусом и заключенными ими договорами. 

  Стороны данного Договора несут персональную ответственность за свои действия или бездействие, касательно невыполнения взятых на себя обязательств и нарушения прав и свобод сторон данного Договора.

   

  Статья 8. Присоединение и выход из Договора

  Присоединение к данному Договору осуществляется путем заключения соответствующего договора о присоединении к данному Договору с Уполномоченным по делам территориальной общины.

  Выход из данного Договора осуществляется путем заключения договора о выходе из данного Договора с Уполномоченным по делам территориальной общины.

   

  Статья 9. Внесение изменений в данный Договор

  Внесение каких-либо изменений в Договор возможно только при письменном согласии всех сторон Договора.

   

  Статья 10. Разрешение споров по внутренним договорам

  Все споры по внутренним договорам разрешаются путем мирных переговоров между участниками спора. Если участниками спора не было достигнуто мировое соглашение, рассмотрение спора переходит в компетенцию третейского судьи, который был определен внутренним договором в момент его заключения. Если решение спора не было достигнуто и в этом случае, спор может быть передан в третейский суд территориальной общины по ходатайству хотя бы одного из участников спора или по ходатайству третейского судьи, который был определен внутренним договором на момент его заключения.

   

  Статья 11. Иные условия

  Данный Договор составлен в трех экземплярах – по одному экземпляру на каждого подписанта. Все экземпляры имеют одинаковую правовую силу.

  Каждый участник Договора приравнивается к подписанту и получает копию Договора, заверенную Уполномоченным по делам территориальной общины, и имеет правовую силу оригинала.

  Правовую силу имеют только письменные, подписанные всеми сторонами, кого это касается, документы.

  Не допускается совершение каких-либо действий сторонами Договора, которые противоречат положениям Договора.

  Договор вступает в силу с момента его подписания.

  Договор не имеет ограничений по сроку своего существования и создан как безсрочный субъект права.

  Договор считается ликвидированным с момента выхода из него последней стороны.

   

  Статья 12. Язык

  Данный Договор составлен на двух языках: украинском и русском.

  Украинский язык – государственный (ст. 10 Конституции Украины)

  Русский язык – официальный язык Организации Объединенных Наций (резолюция 2 от 1 февраля 1946 года)

  Приоритетным языком Договора является украинский язык.

   

  Статья 13. Дата подписания и подписи сторон

  Дата подписания: 10 марта 2014 года.

  Подписи сторон: